Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. Qooqie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Qooqie gevestigd aan de Nijverheidstraat 40 te Capelle aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24431378;
  2. klant: het bedrijf dat met Qooqie een overeenkomst aangaat;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Qooqie en de klant;
  4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Qooqie en de klant;
  5. dashboard: het online platform dat door Qooqie aan de klant ter beschikking wordt gesteld;
  6. dienst: de call tracking dienst die Qooqie in het kader van de overeenkomst aan de klant levert;
  7. telefoonnummer: het telefoonnummer aangesloten door Qooqie dat gekoppeld is aan een advertentiekanaal van de klant en dat doorgeschakeld is naar het bedrijfstelefoonnummer van de klant;
  8. script: de software die in de website van de klant geplaatst dient te worden om gebruik te maken van de dienst;
  9. website: de website www.qooqie.com die door Qooqie wordt beheerd en waarop de diensten van Qooqie worden aangeboden;
  10. advertentiekanaal: iedere online of offline advertentie waaraan de klant de dienst van Qooqie gekoppeld heeft. De klant bepaalt zelf aan welke advertentiekanalen hij de dienst koppelt;
  11. sessie: het door een internetbezoeker via een bepaald advertentiekanaal binnenkomen op de website van de klant waarvoor een Qooqie telefoonnummer getoond wordt;
  12. data: alle data die verzameld wordt welke betrekking heeft op het script;
  13. betrokkene: de natuurlijke persoon die via een telefoonnummer de klant belt;
  14. partner: het bedrijf dat bemiddeld heeft bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen de klant een Qooqie dan wel het bedrijf dat door Qooqie is aangewezen als de contactpersoon voor de klant

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Qooqie en de klant, waarop Qooqie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de klant.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Qooqie het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 5. Indien Qooqie niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Qooqie het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen destrikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Qooqie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

Artikel 3. Aanbod

 1. Het aanbod van Qooqie is vrijblijvend.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, type-, of zetfouten, op de website binden Qooqie niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat het registratieproces via de website succesvol is doorlopen.
 2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 3. Na de totstandkoming van de overeenkomst wordt er geen bevestiging naar de klant gestuurd

Artikel 5. Looptijd en opzegging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen.
 2. De klant kan de overeenkomst opzeggen aan het einde van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk, via de e-mail of via het dashboard te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 6. Gevolgen einde van de overeenkomst

 1. Na beëindiging van de overeenkomst kan de klant geen gebruik meer maken van het script en van de dienst. Het dashboard wordt nog voor een periode van 3 maanden aan de klant beschikbaar gesteld zodat de klant een kopie kan maken van de data.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De inhoud van de verschillende diensten die Qooqie aanbiedt, staat duidelijk op de website omschreven.
 2. Qooqie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 3. Qooqie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Qooqie behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan het dashboard of de dienst, ingevolge de technische evolutie van het dashboard of de dienst. Qooqie waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van het dashboard of de dienst.
 5. Om gebruik te kunnen maken van de volledige dienst verleent de klant aan Qooqie toestemming om:
  1. een koppeling te maken met en toegang te krijgen tot het Google API account van de klant;
  2. esthetische of functionele veranderingen op de website van de klant aan te brengen om de werking van de dienst te verbeteren. Dit artikel is niet van toepassing indien de klant het kleinste pakket van Qooqie afneemt.
 6. Bij de levering van de dienst is Qooqie afhankelijk van de diensten van derden, zoals van zijn telecomprovider.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant

 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Qooqie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Qooqie worden verstrekt.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens.
 3. De klant vrijwaart Qooqie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 4. Het is de klant enkel toegestaan de dienst voor zijn eigen organisatie te gebruiken. Het is de klant verboden op enige wijze de dienst commercieel te exploiteren.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor het via een advertentiekanaal openbaar maken van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvan de rechten bij derden liggen.
 6. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van het dashboard en de dienst en voor het in acht nemen van door Qooqie gegeven instructies 2 en/of adviezen.
 7. De klant is zelf verantwoordelijk voor de correcte plaatsing van het script op zijn website en voor de correcte werking van het script op het aangesloten advertentiekanaal. Kan de klant (deels) de dienst niet gebruiken doordat de klant het script niet correct geplaatst heeft, dan kan Qooqie daarvoor nimmer verantwoordelijk worden gesteld en heeft de klant geen recht op enige vorm van compensatie. Lukt het de klant niet het script zelf te plaatsen in zijn website, dan dient de klant Qooqie daarvan op de hoogte te stellen en zal Qooqie het script voor de klant in de website plaatsen. De kosten hiervan worden aan de klant in rekening gebracht. Daarnaast dient de klant zijn volledige medewerking te verlenen aan het door Qooqie onderhouden van het script en het door Qooqie verlenen van support aan het script.
 8. Wenst de klant de dienst te koppelen aan een offline advertentiekanaal, dan dient de klant zelf in deze offline advertentie een telefoonnummer aangesloten door Qooqie op te nemen.
 9. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen die hij, al dan niet aan de hand van de data, maakt.
 10. De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van het dashboard en de dienst.
 11. De klant zal door het gebruik van de dienst geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. Indien de klant, naar het oordeel van Qooqie, oneigenlijk gebruik maakt van de dienst, dan is Qooqie gerechtigd met onmiddellijke ingang de dienst te blokkeren, zonder dat Qooqie tot enige schadevergoeding gehouden is. De klant wordt daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld.
 12. Indien de klant een storing constateert in de dienst, dan dient de klant Qooqie daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 13. Indien de website van de klant een wijziging en/of update ondergaat, dan kan dat gevolgen hebben voor de werking van het script. De klant is daar zelf verantwoordelijk voor. Functioneert het script niet (naar behoren) door een wijziging die is aangebracht in de website, dan kan Qooqie daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Functioneert het script niet meer door een wijziging en/of update in de website van de klant, dan dient de klant Qooqie daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en zal Qooqie, indien mogelijk, het niet (naar behoren) functioneren van het script verhelpen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant.
 14. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Qooqie heeft voldaan of onrechtmatig jegens Qooqie handelt, dan heeft Qooqie het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Qooqie het recht zijn dienstverlening op te schorten.

Artikel 9. Fair use

 1. De dienst wordt op basis van fair use aan de klant beschikbaar gesteld. Indien, naar het oordeel van Qooqie, niet op basis van fair use gebruik wordt gemaakt van de dienst, dan heeft Qooqie het recht extra kosten aan de klant in rekening te brengen of om de toegang tot de dienst te blokkeren. Er is o.a. geen sprake van fair use indien de klant:
  1. de dienst structureel op een andere wijze gebruikt dan de andere gebruikers van de dienst;
  2. zijn bedrijfstelefoonnummer doorschakelt naar een callcenter;
  3. de dienst doorverkoopt;
  4. buitensporig gebruik maakt of misbruik maakt van de dienst;
  5. de dienst gebruikt in strijd met de wet, goede zeden, openbare orde, hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt of de rechten van derden;
  6. een ongebruikelijk lang telefoongesprek voert.

Artikel 10. Telefoonnummers

 1. De klant staat ervoor in dat het bedrijfs telefoonnummer waarnaar de telefoonnummers doorgeschakeld worden van zijn bedrijf is.
 2. De klant is zich ervan bewust dat door gebruik van de dienst in de advertentiekanalen en op de website van de klant andere telefoonnummers is zien zijn, dan het bedrijfstelefoonnummer van de klant.
 3. Na afloop van de overeenkomst worden de telefoonnummers 6 maanden in quarantaine geplaatst.
 4. De klant kan gedurende 6 maanden na afloop van de overeenkomst aan Qooqie kenbaar maken dat hij de telefoonnummers wenst te porteren. Voor het porteren wordt een afkoopsom, gelijk aan de aansluitkosten van de telefoonnummers, aan de klant in rekening gebracht. De hoogte van de afkoopsom bedraagt € 25,- per telefoonnummer.
 5. Maakt de klant geen gebruik van de mogelijkheid om de telefoonnummers te porteren, dan worden de telefoonnummers na de quarantaineperiode weer op de vrije markt aangeboden.
 6. Qooqie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop derden gebruik maken van de telefoonnummers.

Artikel 11. Voice recording

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze om gebruik te maken van de voice recording dienst van Qooqie. Is het gebruik van deze dienst gezien de beroepsgroep van de klant in strijd met wet- en regelgeving of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, dan kan Qooqie daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
 2. Voordat Qooqie de voice recording dienst aan de klant levert, dient de klant die valt onder een beroepsgroep waarvoor het beroepsgeheim geldt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, medici, advocaten, notarissen, accountants, psychologen en tolken, schriftelijk aan Qooqie kenbaar te maken dat het de klant is toegestaan binnenkomende telefoongesprekken op te nemen.
 3. De klant dient te allen tijde zelf na te gaan of het hem is toegestaan binnenkomende telefoongesprekken op te nemen.
 4. Het is de klant enkel toegestaan het opgenomen telefoongesprek te gebruiken binnen zijn eigen organisatie. Opgenomen telefoongesprekken mogen niet worden gepubliceerd.
 5. Aan het begin van een binnenkomend telefoongesprek wordt eerst een tekst voor de betrokkene afgespeeld waarin de betrokkene erop wordt gewezen dat het gesprek wordt opgenomen.
 6. De klant is verplicht de medewerkers die de binnenkomende telefoongesprekken beantwoorden ervan op de hoogte te stellen dat de gesprekken worden opgenomen.
 7. De klant is verplicht de opgenomen gesprekken te verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving omtrent privacy.

Artikel 12. Data en privacy

 1. Qooqie verwerkt de data op basis van instructies van de klant.
 2. De data kan bestaan uit: via welk advertentiekanaal het telefoongesprek is binnengekomen, de identiteit van de betrokkene, de duur van het telefoongesprek, welke zoekwoorden in een zoekmachine door de betrokkene gebruikt zijn om bij het advertentiekanaal te komen, de inhoud van het telefoongesprek.
 3. De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor de data. De klant houdt de volledige zeggenschap over de data. Qooqie verwerkt de data in opdracht van de klant. Het door de klant bepaalde doel van de verwerking van de data is het analyseren van de effectiviteit van zijn advertentiekanalen. De data zal door Qooqie niet verder verwerkt worden dan voor het doel zoals in dit artikel omschreven en niet voor eigen doeleinden verwerkt worden.
 4. De data kan onvolledig en/of niet correct zijn. Qooqie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de klant lijdt door onvolledige en/of niet correcte data, waaronder het verkeerd inzetten van advertentiebudgetten.
 5. Het is mogelijk dat, om wat voor een reden dan ook, het script niet functioneert. Qooqie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet vergaren van data wegens het niet functioneren van het script.
 6. De klant is verplicht te handelen conform alle i.v.m. de data van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Niet-naleving door de klant van de verplichtingen die op hem rusten i.v.m. de wet- en regelgeving omtrent privacy en datalekken kan aanzienlijke gevolgen met zich meebrengen, zoals boetes. Qooqie kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
 7. Qooqie verleent de klant volledige medewerking om te voldoen aan de verplichtingen op grond van wet- en regelgeving, meer in het bijzonder met betrekking tot de rechten van betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van data.
 8. Qooqie of een ieder die handelt onder het gezag van Qooqie en toegang heeft tot de data neemt alle benodigde technische en organisatorische maatregelen om de data waarvoor de klant verantwoordelijk is te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. De door Qooqie te nemen maatregelen zijn er mede op gericht om onnodige verzameling en verdere verwerking van de data te voorkomen.
 9. De data wordt door Qooqie niet aan derden verstrekt.
 10. Qooqie zal de klant zo spoedig mogelijk informeren wanneer verlies, beschadiging, vernietiging of onbedoelde verwerkingen van de data plaats heeft gevonden. Qooqie zal de klant tevens informeren over welke maatregelen hij heeft genomen/zal nemen om verder verlies, beschadiging, vernietiging of onbedoelde verwerkingen van de data te voorkomen. Heeft het datalek ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, dan dienen de betrokkenen daarvan op de hoogte te worden gesteld. Is er sprake van een ernstig datalek, dan is de klant verplicht daarvan binnen 72 uur nadat hij in kennis is gesteld van het datalek melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en te handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens. Qooqie verleent volledige medewerking aan het adequaat informeren van de betrokkenen, de Autoriteit Persoonsgegevens en eventuele andere toezichthouders of autoriteiten in het kader van de Meldplicht Datalekken.
 11. De data wordt door Qooqie verwerkt gedurende de overeenkomst en voor een periode van 3 maanden na afloop van de overeenkomst. Na deze periode wordt de data, naar keuze van de klant, volledig en onherroepelijk verwijderd of wordt de klant in het bezit gesteld van een kopie van de data.
 12. Qooqie zal op eerste verzoek van de klant alle data verwijderen.
 13. Alle personen die met toestemming van Qooqie data verwerken zullen vertrouwelijk omgaan met de data.
 14. Op verzoek verleent Qooqie aan de klant alle informatie die nodig is om te controleren of Qooqie zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel nakomt.

Artikel 13. Wijziging factuuradres of verhuizing

 1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres en/of nieuwe factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Qooqie mede te delen.

Artikel 14. Tarieven

 1. De op de website vermelde tarieven zijn exclusief BTW.
 2. De maandelijkse vaste vergoeding van de dienst is afhankelijk van het dienstenpakket dat de klant afneemt. De tarieven van de verschillende pakketten staan duidelijk op de website vermeld.
 3. Qooqie heeft het recht zijn tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De klant wordt via de e-mail ten minste 2 maanden voorafgaande aan de inwerkingtreding van een tariefwijziging in kennis gesteld.
 4. De prijs voor de dienst is inclusief een bepaald aantal sessies per maand. Hebben er meer sessies in een maand plaatsgevonden dan die in de prijs zitten inbegrepen, dan wordt voor de extra sessies de vergoeding per sessie in rekening gebracht zoals vermeld op de website, tenzij partijen schriftelijk of via de email een andere sessie vergoeding zijn overeengekomen. Dit zijn de variabele kosten.

Artikel 15. Free trial

 1. De free trial periode is 14 dagen. In deze free trial periode wordt geen vaste vergoeding aan de klant in rekening gebracht en worden wel de variabele kosten zoals omschreven in artikel 14.4 aan de klant in rekening gebracht.
 2. Indien na de free trial periode de klant geen overeenkomst met Qooqie aangaat, dan wordt de data niet bewaard en worden de telefoonnummers niet in quarantaine geplaatst.

Artikel 16. Support

 1. De klant heeft recht op support. Het support wordt verleend door de partner.

Artikel 17. Partner

 1. Is de overeenkomst via een partner tot stand gekomen, dan wordt de support verleend door de partner. In een dergelijk geval dient de klant i.v.m. vragen over de overeenkomst en/of de werking van de dienst contact op te nemen met de partner en is de partner het aanspreekpunt van de klant.
 2. Is de overeenkomst zonder tussenkomst van een partner tot stand gekomen, dan stelt Qooqie een partner aan die het aanspreekpunt is van de klant i.v.m. de afname van de dienst. De contactgegevens van de partner worden aan de klant kenbaar gemaakt.
 3. Indien de klant een andere partner als aanspreekpunt wenst, dan dient de klant dat schriftelijk of via de e-mail aan Qooqie kenbaar te maken.

Artikel 18. Inloggegevens

 1. De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant, dan kan Qooqie daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Indien de klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de klant Qooqie daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 3. Indien Qooqie inloggegevens van de klant ontvangt, dan zal Qooqie verantwoordelijk omgaan met deze inloggegevens.

Artikel 19. Facturatie en betaling

 1. Facturatie van de vaste kosten geschiedt maandelijks vooraf en de variabele kosten geschiedt maandelijks achteraf.
 2. Betaling geschiedt middels automatische incasso of via creditcard. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd of indien het bedrag niet van de creditcard van de klant kan worden afgeschreven, dan stelt Qooqie de klant daarvan op de hoogte en dient de klant het openstaande factuurbedrag over te maken op de bankrekening van Qooqie.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 20. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verjaring

 1. Qooqie kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 25;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Qooqie is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig is of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart Qooqie tegen alle aanspraken ter zake.
 3. Qooqie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het dashboard of de dienst of door gebruik van het dashboard of de dienst in strijd met de gebruiksinstructies of technische specificaties.
 4. Het binnen de grenzen van wet- en regelgeving gebruiken van de dienst is de verantwoordelijkheid van de klant. Indien door het gebruik van de dienst de klant in strijd handelt met wet- en regelgeving, waaronder zijn beroepsgeheim, dan kan Qooqie daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld en de klant vrijwaart Qooqie voor alle aanspraken ter zake. Eventuele boete die aan de klant worden opgelegd i.v.m. het gebruiken van de dienst zijn geheel voor rekening van de klant.
 5. Qooqie is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.
 6. Qooqie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een handelen en/of nalaten van Google. Komt Google zijn verplichtingen jegens de klant niet na, dan dient de klant Google daarop aan te spreken en niet Qooqie.
 7. Indien door een handelen en/of nalaten van Qooqie de online advertentiedienst die de klant van een derde partij afneemt wordt opgeschort, dan kan Qooqie daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 8. Qooqie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. Qooqie garandeert niet dat het dashboard of de dienst zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De klant erkent dat toegang tot en/of de werking van het dashboard of de dienst onderbroken kan worden door diverse redenen. Qooqie is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking en het niet correct functioneren van het dashboard en/of de dienst. Qooqie zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van het dashboard en de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te (laten) herstellen.
 10. Kan een binnenkomend telefoongesprek niet gevoerd worden wegens een storing in de dienst, dan is Qooqie niet aansprakelijk voor de schade die de klant daardoor lijdt, zoals misgelopen omzet. Het gebruik van de dienst is geheel voor risico van de klant.
 11. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het script dat in de website van de klant geplaatst is, dan sluit Qooqie iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele gevolgschade.
 12. Qooqie is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of verbindingen van de klant.
 13. Indien Qooqie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Qooqie beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Qooqie gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of indien Qooqie voor de betreffende schade geen verzekering heeft afgesloten, dan is de aansprakelijkheid van Qooqie beperkt tot de vergoeding die in rekening is gebracht aan de klant voor de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
 14. De klant vrijwaart Qooqie voor vorderingen die derden tegen Qooqie instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Qooqie niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Qooqie op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Qooqie mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
 15. De klant is gehouden schadebeperkende maatregelen te nemen. Qooqie heeft het recht de schade ongedaan te maken of te beperken.
 16. Alle aanspraken jegens Qooqie die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Qooqie zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 21. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of​ ​als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Qooqie gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Qooqie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Qooqie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22. Opschorting en ontbinding

 1. Qooqie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
  1. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Qooqie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. aan de klant surseance van betaling is verleend;
  4. de klant in staat van faillissement verkeert;
  5. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
  6. de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
 2. Voorts is Qooqie bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Qooqie op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Qooqie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Qooqie behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23. Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van het script en van het dashboard berusten bij Qooqie of bij zijn licentiegever.
 2. Qooqie verleent, voor zover noodzakelijk voor gebruik van de dienst, aan de klant gedurende de overeenkomst een recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het script en het dashboard. De licentie geldt slechts nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen jegens Qooqie heeft voldaan. Het is de klant niet toegestaan sub-licenties op het gebruik van het dashboard en script aan derden te verlenen.
 3. Het script en het dashboard zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Qooqie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 24. Overdracht

 1. Het is de klant niet toegestaan de rechten uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Qooqie.

Artikel 25. Overmacht

 1. Qooqie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Van overmacht is o.a. sprake indien Qooqie verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: internet storing, storing in het e-mailverkeer, storing bij de telecomprovider van Qooqie, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, ongevallen, stakingen, diefstal, brand, oorlog, rellen, terrorisme, overheidsmaatregelen, een gebrek in zaken van de klant en fouten in software of (online) diensten van derden.
 3. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Qooqie of van derden die Qooqie heeft ingeschakeld bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 5. Voor zover Qooqie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Qooqie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
 6. Indien er sprake is van een overmachtsituatie, dan zal Qooqie de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechters

 1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Qooqie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Qooqie gevestigd is.