AVG Privacy Beleid

Artikel 1. Definities

 1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
  1. Qooqie: de gebruiker van dit privacy statement: Qooqie gevestigd aan de Nijverheidstraat 40 te Capelle aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24431378;
  2. klant: het bedrijf dat met Qooqie een overeenkomst is aangegaan;
  3. dienst: de call tracking dienst die Qooqie in het kader van de overeenkomst aan de klant levert;
  4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Qooqie en de klant;
  5. website: de website www.qooqie.com die door Qooqie wordt beheerd;
  6. data: alle data die Qooqie in het kader van de levering van de dienst en in opdracht van de klant verwerkt.

Artikel 2. Data en verwerkingsverantwoordelijke

 1. Voor Qooqie is een zorgvuldige omgang met data van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van gegevens handelt Qooqie volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Verwerking in opdracht van de klant van data geschiedt overeenkomstig artikel 12 van de algemene voorwaarden van Qooqie. Voordat de klant een overeenkomst kan aangaan met Qooqie, dient de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Qooqie.
 2. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke van de data.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

 1. Qooqie verzamelt en verwerkt de gegevens van de klant, zoals bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, KvK-nummer, naam van contactpersoon, bankrekeningnummer en telefoonnummer, voor de volgende doeleinden:
  1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de klant;
  2. het tot stand komen van de overeenkomst;
  3. het leveren van de dienst;
  4. het automatisch incasseren van de vergoeding voor de dienst;
  5. het onderhouden van een klantrelatie met de klant;
  6. om contact met de klant op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
  7. het voldoen aan administratieve plichten;
  8. om de klant op de hoogte te houden van nieuws over Qooqie en over de dienst.

Artikel 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven

 1. Indien de klant daarvoor voorafgaande uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, worden naar het door de klant opgegeven e-mailadres nieuwsbrieven door Qooqie gestuurd. In deze nieuwsbrieven staat informatie over de diensten die Qooqie levert.

Artikel 5. Afmelden voor nieuwsbrieven

 1. De klant kan zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrieven.
 2. Afmelden voor nieuwsbrieven kan op de volgende wijzen:
  1. door een e-mail te sturen naar Qooqie met het verzoek zijn e-mailadres te verwijderen uit de mailinglijst van Qooqie;
  2. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
 3. In elke nieuwsbrief welke naar de klant wordt gestuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.
 4. Indien de klant zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrieven, dan zal Qooqie zo spoedig mogelijk het e-mailadres van de klant uit zijn mailinglijst verwijderen.

Artikel 6. Verstrekken van gegevens aan derden

 1. Qooqie zal de gegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
 2. Het is Qooqie toegestaan de gegevens van de klant aan een derde te verstrekken:
  1. indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
  2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
  3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Qooqie;
  4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
  5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
  6. het noodzakelijk is voor het leveren van de dienst dan wel het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. Qooqie kan andere bedrijven inzetten om delen van de overeenkomst uit te voeren, zoals een reseller. Deze ingeschakelde bedrijven hebben toegang tot bepaalde gegevens van de klant nodig om hun taken uit te voeren. Qooqie verplicht deze derden vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van de klant.

Artikel 7. Corrigeren van gegevens

 1. Op verzoek verleent Qooqie aan de klant toegang tot alle informatie die Qooqie van hem bijhoudt. Verder biedt Qooqie de klant de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Qooqie van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de gegevens van de klant, kan de klant contact opnemen met Qooqie.

Artikel 8. Beveiligingsmaatregelen

 1. Om inzage van gegevens van de klant en van de data door onbevoegden te voorkomen, heeft Qooqie verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de gegevens van de klant en van de data.
 2. Gegevens die via de website aan Qooqie worden verstrekt, worden middels een beveiligde webomgeving opgeslagen.

Artikel 9. Privacy beleid van derden

 1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Qooqie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met gegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met gegevens e.d. omgaan, dient de klant het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Artikel 10. Wijzigingen

 1. Qooqie behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Qooqie raadt de klant aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Klik hier om de cookie declaration te zien